top of page

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI USŁUGI MALOWANIA PROSZKOWEGO W FIRMIE LAK SYSTEM PAWEŁ DRŻDŻ

1. Niniejsze Ogólne Warunki (w dalszej części „Ogólne Warunki”) określają szczegółowo zasady zawierania i wykonywania umowy, na podstawie której Wykonawca wykonuje na rzecz Klienta usługę polegającą na malowaniu proszkowym oznaczonych detali a nadto zasady odpowiedzialności Wykonawcy i zasady użytkowania detali. 

2. Wykonawcą w rozumieniu Ogólnych Warunków jest firma Lak System Paweł Drożdż z siedzibą w

Lubiechowej, ul. Długa 20, 59-540 Świerzawa. 

 

3. Klientem w rozumieniu Ogólnych Warunków jest każdy podmiot zlecający malowanie proszkowe tj.: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

 

4. Ogólne Warunki stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Klienta.  

 

5. Odmienne uzgodnienia Wykonawcy i Klienta mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami, jeżeli zostały potwierdzone na piśmie. 

 

6. Ogólne Warunki wiążą Klienta z chwilą ich doręczenia przed zawarciem umowy. W przypadku gdy Klient i Wykonawca pozostają ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych Ogólne Warunki, które zostały doręczone Klientowi wiążą w stosunku do każdych następnych zamówień.  

 

7. Jakakolwiek zmiana treści Ogólnych Warunków jest dopuszczalna tylko za zgodą Wykonawcy wyrażoną na piśmie.  

 

8. Malowanie proszkowe detali dostarczonych przez Klienta odbywa się każdorazowo na podstawie złożonego przez Klienta pisemnego zamówienia. Zamówienie określa m.in. rodzaj detalu przeznaczonego do malowania, kolor, rodzaj farby, ilość detali, docelowe przeznaczenie detali oraz inne szczególne wymagania Klienta. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w myśl art. 66 KC. Wykonawca może ustalić wzór zamówienia poprzez udostępnienie stosownego formularza. 

 

9. Zamówienie może zostać złożone w siedzibie Wykonawcy lub przesłane pod adres email lakiernia@laksystem.pl  

 

10. Zamówienie będzie każdorazowo potwierdzane przez Wykonawcę (telefonicznie bądź mailowo). W przypadku braku potwierdzenia w ciągu dwóch dni roboczych uznaje się, że Wykonawca nie przyjął zamówienie do wykonania.  

 

11. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do zmiany terminu wykonania usługi jeżeli nie może dotrzymać umówionego terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie materiałów, wystąpienia siły wyższej, awarii, okoliczności za które odpowiada Klient itp. Wystąpienie takiej okoliczności nie będzie uznane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę i nie daje Klientowi uprawnienia do żądania odszkodowania. 

 

12. Będące przedmiotem zamówienia detale Klient dostarcza do zakładu Wykonawcy. Klient jest zobowiązany odebrać detale niezwłocznie po wykonaniu usługi malowania przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu na wykonanie usługi. W przypadku nieodebrania detali w powyższym terminie Wykonawca uprawniony jest do naliczania opłaty za przechowanie w kwocie 100,00 zł netto za dzień.

 

13. Klient przyjmuje do wiadomości, iż dostarczone do malowania detale stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

a) powierzchnia detalu musi być surowa,

b) powierzchnia detalu nie może być ocynkowana ( malowanie detali ocynkowanych jest możliwe i podlega oddzielnym ustaleniom),

c) powierzchnia detalu musi być wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń takich jak np. kleje, silikony, niezmywalne w roztworach wodnych uszczelniacze itp.,

d) powierzchnia detalu musi być wolna od zanieczyszczeń typu rdza, zendra, zgorzelina, chyba że Klient zleci Wykonawcy wykonanie obróbki strumieniowo-ściernej przed malowaniem proszkowym,

e) muszą być wolne od wszelkich uszkodzeń mechanicznych typu rysy, wgniecenia, odkształcenia,

f) krawędzie detali przeznaczonych do malowania muszą być ogradowane: spełniać normę : PN –EN ISO 12944-3:2018-02,

g) muszą posiadać otwory technologiczne umożliwiające zawieszenie detali do malowania. Ślady po zawieszkach nie są uznawane jako wady,

h) procentowy skład chemiczny materiałów, z których wykonane są detale musi odpowiadać odpowiednim normom DIN, EN lub ISO.

 

14. Wykonawca może na żądanie Klienta przyjąć do malowania detale, które nie spełniają wymogów określonych w pkt 13. Klient zobowiązany jest w takim przypadku podpisać stosowne oświadczenie albo wskazać tą okoliczność w zamówieniu.

 

15. Klient może wskazać inny aniżeli zaproponowany przez Wykonawcę, system malarski (system farb o określonych właściwościach, przeznaczony do malowania konkretnego typu podłoża), który ma zostać użyty do pomalowania detali. Wskazanie takie powinno nastąpić na formularzu zamówienia.

 

16. Detale przeznaczone do zastosowania w warunkach wewnątrz pomieszczeń malowane będą technologia umożliwiającą użytkowanie detali w budynkach ogrzewanych z czysta atmosferą (kategoria korozyjności C1 wg normy PN-EN ISO 12944-2). Detale przeznaczone do zastosowania w warunkach zewnętrznych (poza pomieszczeniami) będą malowane technologią umożliwiającą użytkowanie detali w klimacie umiarkowanym o średnim zanieczyszczeniu ( kategoria korozyjności C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018-2). Inne warunki użytkowania muszą być zgłoszone i potwierdzone pisemnie między Wykonawcą a Klientem przed przystąpieniem do malowania.

 

17. Ustalenie koloru może odbywać się na podstawie próbek referencyjnych bądź na podstawie wzornika kolorów RAL. Wzornik kolorów RAL ma jednak charakter orientacyjny i dopuszczalne są odchylenia od tego wzorca. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku malowania detali w różnych lakierniach, które mogą stosować farby różnych producentów. W takim wypadku często występują różnice w odcieniach. W celu uniknięcia wystąpienia różnicy w odcieniach należy zlecić malowanie farbą jednego producenta. Rodzaj oraz producenta farby należy podać w zleceniu. Jeżeli nie zostanie wskazany konkretny producent Wykonawca pomaluje detal farbą dostępną w danym czasie na magazynie. Odchylenia od wzorca oraz różnice w odcieniach, o których mowa powyżej, nie stanowią wady i nie uzasadniają skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji oraz występowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi.

 

18. Przyjęcie detali do malowania odbędzie się z odległości 1 m przy świetle dziennym (ok. 500 Lx). W przypadku gdy do malowania zostaną przyjęte detale, które posiadają wady niewidoczne w warunkach opisanych powyżej wszelka odpowiedzialność Wykonawcy za skutki pomalowania takich detali zostaje wyłączona.

 

19. Wykonawca jest uprawniony do oznakowania pomalowanych detali, w celu identyfikacji wykonania przez niego usługi. Jednocześnie Wykonawca zapewnia, że oznakowanie nastąpi w miejscu niewidocznym i nie będzie w żaden sposób wpływać na jakość ani aspekty wizualne. Oznakowanie takie nie stanowi wady detalu.

 

20. Wykonawca (Gwarant) udziela Klientowi gwarancji jakości na wykonaną przez siebie usługę malowania proszkowego detali (w dalszej części „Przedmiot Usługi”).

21. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W uzasadnionych wypadkach

Wykonawca może rozszerzyć zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej na inne kraje.

 

22. Gwarancja zostaje udzielona na następujące okresy:

· 2 lata w odniesieniu do podłoża aluminiowego do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń,

· 2 lata w odniesieniu do podłoża stalowego do zastosowania wewnątrz pomieszczeń ,

· 1 rok w odniesieniu do podłoża stalowego do zastosowania na zewnątrz pomieszczeń liczone od dnia wydania Przedmiotu Usługi Klientowi.  

 

23. W uzasadnionych wypadkach Wykonawca może udzielić gwarancji na dłuższy okres. W szczególności Wykonawca, na podstawie odrębnych uzgodnień z Klientem może udzielić gwarancji w przypadku zastosowania systemu malowania innego niż zaproponowany przez Wykonawcę, o którym mowa w pkt. 15  

 

24. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wad, które ujawnią się w Przedmiocie Usługi w okresie wskazanym w pkt 22 . Nabywcy przysługuje żądanie obniżenia wynagrodzenia, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej cztery naprawy, a wady nie udało się usunąć. Obniżenie wynagrodzenia następuje w takim stosunku w jakim wartość pomalowanych detali z wadą pozostaje do wartości pomalowanych detali bez wad.  

 

25. Gwarancją nie są objęte wady powstałe na skutek:

a) niespełnienia przez detale wymogów określonych w pkt 13 (wyłączenie gwarancji dotyczy również detali przyjętych do malowania na żądanie Klienta, na podstawie pkt 14).

b) zastosowania systemu farb wskazanych przez Klienta, zgodnie z pkt 15, z zastrzeżeniem pkt 23.

c) wad powłoki, które nie są większe niż 5% całości detalu lub są niewidoczne z odległości 3-metrów z miejsca ogólnie dostępnego publicznie

d) użytkowania detali w warunkach innych aniżeli podane do wiadomości Wykonawcy, zgodnie z pkt 16,

e) uszkodzeń mechanicznych i chemicznych powłoki (powłoki proszkowe nie są odporne na mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez ostre narzędzia, materiały ścierne a także tekturę),

f) działania siły wyższej (poprzez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk),

g) uszkodzeń związanych z korozją galwaniczną, spowodowaną zastosowaniem niewłaściwych stopów materiałów,

h) różnych uszkodzeń powłoki powstałych na skutek naturalnego zużycia i starzenia się powłoki (utrata stopnia połysku określana jest przed producenta farby),

i) niewłaściwej konserwacji w trakcie użytkowania, w szczególności poprzez niestosowanie się do zaleceń, o których mowa w pkt 28,

j) niewłaściwego przechowywania pomalowanych elementów (np. poprzez braku rozszczelnienia w celu uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy powłoką a folią opakowaniową; niewłaściwej temperatury przechowywania).

 

26. W przypadkach określonych w pkt 25 wyłączona zostaje również wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza za powstałą szkodę.

 

27. Odbiór wizualny detali pomalowanych odbywać się będzie z odległości 3 m przy świetle dziennym. Ocenie podlegać będzie powierzchnia istotna z punktu widzenia wyglądu i użyteczności wyrobu (według ustaleń między Klientem a Wykonawcą). Do powierzchni istotnej nie włącza się krawędzi, większych wgłębień i powierzchni drugorzędnych. Powłoka na ocenianej powierzchni nie może mieć rys sięgających do metalu podłoża, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów widocznych z odległości 3 m, chyba że Wykonawca i Klient ustalą inaczej.

 

28. Klient przyjmuje do wiadomości, iż powłoki proszkowe należy konserwować w następujący sposób:

a) mycie powłoki należy przeprowadzać przynajmniej raz w roku według zaleceń producenta danej farby proszkowej. Wykonawca jedynie informacyjnie podaje, że zazwyczaj mycie przeprowadza się czystą wodą z niewielką ilością neutralnych lub lekko alkaicznych środków. Ściereczka musi być delikatna, nie rysująca powierzchni. Nie wolno za mocno przyciskać ściereczki do podłoża. Temperatura powłoki jak i stosowanej mieszaniny wody powinna być mniejsza niż 25 stopni Celsjusza. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą , zimną wodą.

b) przed przystąpieniem do mycia należy sprawdzić efekt działania używanych do tego celu środków. Próbę należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach.

c) tłuste, oleiste i smoliste substancje oraz pozostałości kleju, gumy silikonowej, taśmy samoprzylepnej mogą być usunięte za pomocą ropopochodnych rozpuszczalników wolnych od związków aromatycznych.

d) zabronione jest stosowanie : strumienia pary wodnej, mocno kwaśnych lub mocno alkaicznych detergentów oraz środków powierzchniowo czynnych ,ściernych środków czystości ,organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony , alkohole, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane itp., detergentów o nieznanym pochodzeniu i składzie. 

 

29. Klient zobowiązany jest zbadać detale niezwłocznie po ich odebraniu od Wykonawcy i zawiadomić go niezwłocznie o wadzie. W przypadku gdy wada wyszła na jaw później Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji oraz wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. W szczególności Klient nie może, w przypadku stwierdzenia wady, przesyłać detali swoim kontrahentom bądź też dokonywać jakiegokolwiek montażu bądź używać ich w inny sposób.

 

30. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Klient nie może dokonywać we własnym zakresie napraw ani w żaden inny sposób ingerować w przedmiot umowy pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji oraz wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. 

 

31. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady w terminie 14 dni od dnia dostarczenia detali. Wykonawca jest uprawniony do wydłużenia terminu o czas niezbędny do usunięcia wad, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych wady w określonym wyżej terminie usunąć się nie da. Za przyczynę niezależną od Wykonawcy należy uznać zwłaszcza brak materiałów niezbędnych do usunięcia wady, konieczność zamówienia farby i oczekiwania na jej dostawę . 

 

32. Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę, o których mowa w postanowieniach Ogólnych Warunków, dotyczą również odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę wyrządzoną przez osoby, za pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Wyłączenia nie dotyczą natomiast szkód wyrządzonych Klientowi umyślnie (art. 473 § 2 kodeksu cywilnego). Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody wyrządzonej przez Wykonawcę umyślnie. Powyższe ograniczenie odnosi się również do odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę wyrządzoną przez osoby, za pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. 

 

33. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta na piśmie o wprowadzeniu zmian oraz o dacie od której zmiany te będą obowiązywać. Wprowadzone zmiany obowiązują w stosunku do zamówień złożonych po tej dacie. 

 

34. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w celu realizacji umowy oraz w sytuacji gdy będzie to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu, Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich poprawiania. 

 

35. W razie powstania jakiegokolwiek sporu Wykonawca oraz Klient podejmą w dobrej wierze polubowne rokowania w celu ugodowego rozstrzygnięcia takiego sporu. Ugodowe załatwienie sporu powinno nastąpić w terminie 14 dni od powstania sporu. Jeżeli powyższe rokowania nie doprowadzą do polubownego rozwiązania, Wykonawca oraz Klient poddadzą powstały spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.

 

36. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości na temat zawartych w niniejszych warunkach informacji lub ich braku prosimy o kontakt z Wykonawcą lakiernia@laksystem.pl lub pod nr tel. 692 232 414. 

Lakiernia Proszkowa Lak System

bottom of page